بنرهای تبلیغاتی ائتلاف شهر اول

کلیه مسئولین کمیته ها ،کلیه اعضاء کمیته ها ،کلیه همراهان و همدلان ائتلاف شهر اول

و عموم شهروندان گرامی می توانند در این بخش انواع بنرهای تبلیغاتی مربوط به ائتلاف شهر اول را استخراج نموده

و در سایتها و صفحات اجتماعی و گروه ها و کانال مختلف تلگرام جهت تبلیغ ائتلاف استفاده نمایند.