تشکیلات شورای اسلامی روستا از منظر شورای نگهبان

قانون تشکیلات شورای اسلامی روستا

تشکیلات شورای اسلامی روستا

تشکیلات شورای اسلامی روستا .ماده ۱ ( اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲ ) – برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت میگیرد و بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود .

حمیدرضا یشقره کاندید شورای اسلامی لاکان
حمیدرضا یشقره کاندید شورای اسلامی لاکان

ماده ۲ ( اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲ ) – مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالی استانها می باشد .

ماده ۳ ( اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهارسال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه می یابد.

تعداد اعضای شورا در روستا چند نفر باید باشد ؟

تبصره ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند .
ماده ۴- تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود .

ماده ۵ – در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد .
ماده ۶- شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد .

تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .

قانون تشکیلات و وظایف شورا
قانون تشکیلات و وظایف شورا – لیشاوندان

ملاک تشخیص جمعیت هر روستا چیست ؟

تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .
ماده ۸ ( اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود .
ماده ۹ ( اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .
تبصره ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – در شهرهای جدیدالتأسیس
( به تشخیص وزارت کشور ) انتخابات شورای شهر برای بقیه
دوره چهارساله برگزار می شود .
ماده ۱۰ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ،
فرمانداران ، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و رؤسای
ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت
خود بدون حق رأی شرکت کنند .

تشکیلات شورای اسلامی روستا

تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعویت دهیار ،
بخشدار و فرماندار ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده
می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر
دستورجلسه باشد .
ماده ۱۰ مکرر ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – شورای شهرستان از
نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن
شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت
عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از
شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند ، تشکیل می گردد .
تبصره ۱- در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر
و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک
نفر و بیش از پانصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه
نفر عضویت خواهند داشت .

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید