شرکت در انتخابات

مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران( ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی که رصد رفتار انتخاباتی مردم را جزو رسالت های خود می‌داند امسال نیز بررسی روندی دیدگاه مردم نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را در دستور کار خود قرار داده است.
بر این اساس ایسپا در پنجمین نظرسنجی انتخاباتی امسال خود که هفته اول دی ماه ۹۴ انجام پذیرفته است به بررسی این موضوع در سطح شهر تهران پرداخته است.
نمونه آماری در این نظرسنجی از کل شهروندان تهرانی ساکن موضوع در سطح تهران پرداخته است. نمونه آماری در این نظرسنجی از کل شهروندان تهرانی ساکن در ۲۲ منطقه شهر تهران انتخاب شده‌اند. نظر سنجی مذکور با حجم نمونه ۱۰۱۳ نفر به صورت مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهر تهران انجام شده است. حدود نیمی از پاسخگویان مرد و مابقی را زنان تشکیل داده اند. میانگین سنی پاسخگویان ۳۹ سال، کمترین سن ۱۸ و بیشترین سن ۷۵ سال بوده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی ۴۸ درصد پاسخگویان می‌دانستند که انتخابات قرار است در اسفند برگزار شود و مابقی پاسخگویان ماه برگزاری انتخابات را به درستی بیان نکرده‌اند. در نظرسنجی که ماه گذشته ( آذرماه) توسط ایسپا انجام شده بود حدود ۳۶ درصد تهرانی‌ها ماه برگزاری انتخابات را به درستی بیان کرده بودند که طی یک ماه گذشته میزان آگاهی مردم تهران از زمان برگزاری انتخابات حدود ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است، میزان آگاهی مردم دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر از آن ۴۲ درصد و میزان آگاهی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۵۲ درصد بوده است.
از نظر ۴۹ درصد مردم تهران شرکت در انتخابات اهمیت زیادی دارد و حدود ۲۴ درصد مردم نیز اهمیت آن را متوسط ارزیابی کرده‌اند. اهمیت شرکت در انتخابات از نظر افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند کمتر ارزیابی شده به این ترتیب که ۴۳ درصد افراد دانشگاهی و ۵۳ درصد افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند شرکت در انتخابات را به میزان زیاد مهم می‌دانند. هرچه سن بیشتر می‌شود اهمیت شرکت در انتخابات نیز برای افراد بیشتر می‌شود به عبارت دیگر اهمیت شرکت در انتخابات از نظر جوانان کمتر از سایر گروه‌های سنی است. اهمیت شرکت در انتخابات برای مردان و زنان به یک میزان ارزیابی شده است.
در ادامه ارزیابی پاسخگویان از مشارکت مردم در انتخابات مجلس پرسیده شده که ۵۰ درصد پاسخگویان معتقدند مردم به میزان زیادی در این انتخابات شرکت خواهند کرد و ۲۸ درصد نیز حضور مردم در انتخابات پیش رو را متوسط ارزیابی کرده‌اند. سوالی نیز در خصوص تصمیم خود فرد برای مشارکت در انتخابات مجلس پرسیده شده که ۵۷ درصد مردم گفته‌اند قطعا و با یا با احتمال زیاد در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد. در نظرسنجی ماه گذشته ایسپا عدد مشارکت مردم در انتخابات پیش رو نزدیک به ۵۰ درصد بوده است که طی یک ماه گذشته تمایل مردم برای شرکت درانتخابات بیشتر شده است.
از کل کسانی که خود را اصولگرا دانسته اند ۸۵ درصد گفته‌اند قطعا و یا با احتمال زیاد در این انتخابات شرکت خواهند کرد. عدد میزان مشارکت در انتخابات مجلس برای شهروندان تهرانی که خود را اعتدال‌گرا دانسته اند برابر با ۷۱ درصد و برای کسانی که خود را اصلح طلب دانسته اند ۵۶ درصد است. از کل شهروندان تهرانی‌ها که خود را نزدیک به هیچ جریان سیاسی اعلام نکرده اند ۴۵ درصد گفته اند در این انتخابات شرکت خواهند کرد. با افزایش سن تمایل به مشارکت در انتخابات پیش رو بیشتر می‌شود. تمایل مردان برای شرکت در انتخابات اندکی بیشتر از زنان بوده است. تمایل افرادی که تحصیلات آکادمیک ندارند . برای شرکت در انتخابات بیشتر است به نحوی که ۶۱ درصد این افراد قطعا یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت خواهند کرد اما ۵۳ درصد جامعه دانشگاهی و افراد تحصیلکرده اعلام کرده‌اند در این انتخابات شرکت خواهند نمود.
نتایج نظرسنجی ایسپا در اول دی ماه ۹۴ نشان می‌دهد عدد میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان نیز به ۵۵ درصد رسیده است که نسبت به نظرسنجی ماه گذشته رشد داشته است.

، ، ، ،
close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید