نرخ بیکاری به ۱۰.۳ درصد رسید

نرخ بیکاری به ۱۰.۳ درصد رسید

به گزارش جهان به نقل از مهر، مرکز آمار ایران با انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۹۲ اعلام کرد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نرخ فعالیت جمعیت (۱۰ ساله و بیشتر) نشان می دهد که ۳۶.۷ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از ۸% درصد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۹۱) بوده است، این شاخص نسبت به فصل گذشته (تابستان ۹۲) ۲.۴ درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۳ درصد از جمعیت فعال از پاییز امسال بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۹۱) ۹ درصئ کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۹۲) ۱ دهم درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۳ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نیز نشان می دهد که ۹.۲ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. بررسی اشتغال بر بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخشهای صنعت با سی و چهار و نیم و کشاورزی با ۱۷.۵ قرار دارد.

همپنین بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است ۲۴.۳ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته یک و نیم درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۴ دهم درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۱.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل نیم درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می دهد ۳۷.۶ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند این شاخص که یکی از نمایانگرهای کار شایسته است نشان می دهد که کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.

نرخ بیکاری به ۱۰.۳ درصد رسید

منبع خبر: جهان نیوز http://jahannews.com

، ، ،
close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید