چارت تشکیلاتی شورای روستا از منظر وزارت کشور و شورای نگهبان

چارت تشکیلاتی شورای اسلامی روستا

چارت تشکیلاتی شورای روستا

چارت تشکیلاتی شورای اسلامی روستا از منظر قانون انتخابات وزرات کشور که به همین ترتیب لازم الاجرا است.

نحوه انتخاب شوراها:

شورای اسلامی روستاهاازطریق انتخابات عمومی که زمان آن را وزارت کشورتعیین می نمایدوبراساس قانون انتخابات شورای اسلامی شهروروستا (درروستاهای دارای بیست خانواروبالاتر)تشکیل میگردد.لازم به ذکراست ملاک جمعیت هرروستابراساس آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن وبااعلام رسمی مرکزآمارکشور می باشد.

حمیدرضا یشقره کاندید شورای اسلامی لاکان
حمیدرضا یشقره کاندید شورای اسلامی لاکان

دوره فعالیت شوراها:

دوره فعالیت شوراها ازتاریخ تشکیل بمدت چهارسال میباشدکه ازنهم اردیبهشت ماه،سالروز فرمان تاریخی حضرت امام

خمینی(ره) مبنی برتشکیل شوراها شروع ودرهشتم اردیبهشت ماه چهارسال بعدخاتمه می یابدلازم به ذکراست انتخابات شوراها بایدبه صورتی برگزارشودکه حداقل پانزده روزقبل ازنهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

اعضای شوراموظفندپس ازشروع بکارشوراهاسوگندیادبکنندودرصورتیکه یکی ازاعضاکناره گیری نمود، عضوجدیدشورانیز موظف به خواندن سوگندمیباشد.

 

تعداد اعضای شورای اسلامی روستا

طبق قانون عضویت درشورای روستا وبخش افتخاری است وشغل محسوب نمی شود وهرفرد میتواند فقط عضو یک شورای روستا (بغیرازشورای بخش) شود.تعداداعضای شورای اسلامی روستاهای تا۱۵۰۰ نفرجمعیت سه نفروروستاهای بیش از۱۵۰۰ نفرجمعیت و پنج نفر خواهد بود.همانطورکه قبلا اشاره شد ملاک جمعیت هرروستابراساس آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن که هرپنج سال برگزارمیشود،وبااعلام رسمی مرکزآمارکشور می باشد.

تبدیل روستا به شهر

درصورت تبدیل روستا به شهر،شورای روستا وظایف شورای شهررا (تازمان برگزاری انتخابات) انجام خواهد داد.وچنانچه دویاچندروستا ادغام وبه یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدیدازبین اعضای شورای مجموع روستاهای ادغام شده (به ترتیب آرا کسب شده درانتخابات) تشکیل میشود.

 

جلسات شورا

شورای روستا در همان روستایی که انتخابات شورا در آن برگزار شده تشکیل میشود. جلسات شورا بطور مستمر ماهی دو بار تشکیل میشود و درصورت نیاز،جلسات فوق العاده و اظطراری با پیشنهاد دهیار، رئیس شورا و یا سه نفر از اعضای شورا (درشوراهای دارای پنج عضو) و دو نفر از اعضا (در شوراهای دارای سه عضو) تشکیل میشود. شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و یا فرماندار موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند.این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد. همچنین بخشداران، رؤسای ادارات، دهیاران میتوانند در جلسات شورا (بدون حق رای) شرکت نمایند.

شورای اسلامی روستا

درصورت نیاز به حضور دهیار در جلسات شورا میتواند طی دعوتنامه کتبی ازدهیار دعوت بعمل آورده ودهیار موظف به شرکت درجلسه مذبور میباشد و درصورت خودداری دهیار ازشرکت درجلسه شورا میتواند به دهیارتذکر کتبی و درصورت تکرارمجدد توبیخ و یا برطبق ظوابط و مقررات مربوطه وی را عزل نماید.

جایگزین اعضای شورا

درصورت استعفا، فوت،یاسلب عضویت هریک ازاعضای شورا،عضو علی البدل به ترتیب آرا (حداکثرظرف یک ماه) جایگزین می شود و پذیرش استعفای هریک ازاعضای شورا منوط به تصویب شورا می باشد وشورا موظف است دراولین جلسه پس از قطعی شدن خروج آن عضو مراتب را کتبا به بخشداری گزارش داده تا بخشداری از اعضای علی البدل (بااحتساب آرا) دعوت به شرکت درجلسات شورابنماید. هرگاه عضوی به هردلیلی دوماه درجلسات شورا شرکت ننماید از عضو علی البدل بعنوان جانشین درجلسات دعوت بعمل می آید و هرگاه عضوی بیش ازشش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی درطول یکسال بدون داشتن عذر موجه غیبت نماید مستعفی شناخته میشود. لازم به ذکر است که غیبت ازجلسات بااطلاع رئیس شورا امکان پذیرمی باشد.

استعفای اعضای شورای اسلامی روستا

هرعضو شورا میتواند از مقام خود استعفا دهد و عضومتقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکردلایل به رئیس شورا تقدیم نماید و رئیس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستورکارقرارداده وعضو متقاضی میتواند درصورت تمایل ازاستعفا انصراف دهد.برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت وسپس شخص متقاضی میتواند دلایل استعفا را درنیم ساعت بیان سپس مخالف و موافقان نیزبه همان مدت میتوانند صحبت کنند و پس ازآن رای گیری انجام میشود.هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضای شورابه نحوی باشدکه مانع ازرسمیت یافتن جلسه باشد، قابل طرح درشورانیست.

جلسات شورا

جلسات شورا علنی و باحضوردوسوم اعضای اصلی (دونفرازسه نفراعضای شورا ویاچهارنفراز پنج اعضای شورا) رسمیت و تصمیمات با اکثریت مطلق آرا حاضرین درجلسه می باشد.

صورت جلسات شورا باید به گونه ای تنظیم شودکه درآن تاریخ ودستورکارهرجلسه،اسامی حاضروغایب،تعدادآرای مثبت ومنفی اعضابه هریک ازموضوعات موردبحث، اسامی مدعوین وحاضرین درجلسه، به همراه رئوس مطالب مطرح شده ومصوبات قید شده وکلیه اعضای حاضر باید ذیل صورت جلسه را امضا، انگشت یامهرنمایند.

شورای اسلامی روستا

شورا موظف است درپایان هرجلسه نسخه ای ازصورتجلسه
رابه بخشداری و شورای اسلامی بخش ارسال نموده وهمچنین
نسخه ای ازمصوباتی راکه مربوط به دستگاههای دیگر است
رابه آن دستگاه ارسال نماید.

شوراموظف است درپایان نیمه دوم فروردین هرسال گزارش
کارسالانه خود را طبق فرمهای دریافتی درسه نسخه تنظیم
ونسخه اصلی رابه شورای بخش ویک نسخه رابه بخشداری
و نسخه سوم را بعنوان سابقه دربایگانی شوراثبت و نگهداری نماید.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
، ، ، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید