دو گزینه اعتمادساز برای انتخابات۱۴۰۰

گزينه اعتمادساز برای انتخابات1400

گزینه اعتمادساز برای انتخابات۱۴۰۰

فیض ا… عرب سرخی: خاتمی و سیدحسن خمینی می توانند
اجماع اصالح طلبان را با خود همراه کنند

اصالح طلبان و کاندیدای اعتمادساز

برخی عملکردهای انتقادآمیز دولت به ویژه درحوزه مسائل اقتصادی که معیشت مردم را تحت
تاثیر خود قرار داده باعث شده تا موجبات نارضایتی مردم فراهم آید و دولت با ریزش محسوس سرمایه
اجتماعی خود مواجه شود. این در حالی است که تبعات این نگاه مردم گریبان جریان حامی
دولت یعنی اصالح طلبان را نیز گرفته و باعث شده آنها نیز با ریزش سرمایه اجتماعی خود مواجه
شوند. اما اصالح طلبان همواره بر این نکته اشاره داشته اند که باید همگام باید تالش و برنامه ریزی
برای حضوری پرقدرت در انتخابات ۲۸ خرداد۱۴۰۰ به بازیابی سرمایه اجتماعی نیز پرداخت. از
همین رو است که قاطبه اصالح طلبان به لزوم گفت و گوی صادقانه و اقناع مردم برای بازیابی اعتماد
عمومی از دست رفته تاکید داشته و دارند.

سید محمد خاتمی رئیس دولت اصالحات نیز درپی همین امر در پیام نوروزی متفاوت خود بیان
کرد:» همه باید از این ملت عذرخواهی کنند. من ازکاستی ها و کمبودهایی که در کارم بوده، صمیمانه
از مردم ایران عذرخواهی می کنم.« البته عده ایبر این باورند که گفت و گو با مردم الزم اما کافی
نیست و اصالح طلبان باید بتوانند برنامه محور عمل کنند و چهره ها و گزینه هایی را به عنوان کاندیدا به
مردم معرفی کنند که نخست بک گراند سفیدی داشته باشند و خاطره بدی از عملکرد آنها در ذهن
مردم شکل نگرفته باشد و ثانیا بتوانند برای مردم اعتمادسازی کنند و آنها را به پای صندوق های
رای بکشانند. آنچه مسلم است در بین نام های یکه در ماه های اخیر تاکنون در قالب کاندیدای
۱۴۰۰ مطرح شده شاید یک یا دو نام باشند که بتوانند اعتماد مردم را به صندوق های رای جلب
کنند، موج سازی کنند و در فضای رقابتی انتخابات یپرشور رقم بزنند. در این راستا یکی از مهم ترین
چهره هایی که می توان به او اشاره کرد آیت ا… سیدحسن خمینی نوه بنیانگذار انقالب اسالمی است
که به جهت تبار پدری اش جایگاه واالیی نزد مردم و حاکمیت دارد و تالقی سه جریان اصالح طلب،
اعتدالگرا و اصولگرایی معتدالنه است و می تواندمنشأ گسترش وفاق ملی ایرانیان و همچنین پیشبرد
پروژه اعتدال سیاسی و توسعه پایدار باشد. از همین رو است که به نظر می رسد وی یکی از کاندیداهای
اصالح طلبان برای انتخابات پیش رو باشد. هر چندکه هنوز بحث حضور و ثبت نام در انتخابات را قبول
نکرده اما شاید در ۲ ماه پیش رو تحوالت به گونه دیگری رقم بخورد.

یک گام به سمت وحدت برداشته ایم

یک فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص جبهه اصالح طلبان ایران اظهار داشت: نهاد
اجماع ساز که امروز این عنوان اصالح شده و به عنوان »جبهه اصالحات ایران« به تایید مراجع
رسمی کشور رسیده در حقیقت جایگزین دو نهاد شورای هماهنگی جبهه اصالحات و شورای
عالی سیاستگذاری است. برنا نوشت، فیض ا…عرب سرخی گفت: نکته اول این است که دو
نهادی که وجود داشتند و کار هماهنگی را میان دو جبهه اصالح طلب انجام می دادند امروز به یک
نهاد تبدیل شده است که اعضای عضو در شورای هماهنگی نهاد اصالحات که ۳۱ حزب و گروه است
به آن پیوسته اند و با سازوکار مناسب تری نسبت به روش های گذشته، ۱۵ چهره حقیقی از بین
نیروهای اصالح طلب انتخاب شده اند و شورایی راتشکیل داده اند که به دلیل وحدت ایجاد شده بین
دو تشکل، کار ساماندهی بین نیروهای اصالح طلب را بهبود می بخشد به نظر من کارآتر است. بنابراین
چیزی که اهمیت دارد این است که ما یک گام به سمت وحدت برداشته ایم. وی در مورد حضور
سیدحسن خمینی در انتخابات و اعتمادسازی برای مردم جهت حضور در پای صندوق های رای بیان
کرد: به نظر من چهره هایی مثل سیدمحمد خاتمی و یا سیدحسن خمینی از چهره هایی هستند که
می توانند اجماع اصالح طلبان را با خود همراه کنند. این افراد به دلیل پیشینه و سوابقی که دارند می توانند
با جامعه حرف بزنند و جامعه را اغنا کنند ولی آنچه که ابزار واقعی اغنا است، توجه به مطالبات مردم
است. وی ادامه داد: مردم خواسته هایی دارند که نامزد باید بتواند آن خواسته ها را در برنامه خود
قرار بدهد و از پیشینه ای برخوردار باشد که وقتی با مردم سخن می گوید و مطالبات آنها را نمایندگی
می کند، برای آنها قابل اعتماد باشد. از این رو اینکه چه ابزاری می تواند مردم را قانع کند پاسخگویی به
مطالبات حقیقی مردم است ولی اینکه آیا این شرایط مهیا می شود یا نه به این دلیل است که هر گرایشی
تالش می کند چهره متناسب خود را انتخاب و برنامه و پاسخگویی متناسب را طراحی کند و در نهایت
این چهره و این برنامه باید اعتماد مردم را جلب کند. عرب سرخی اظهار کرد: به نظر من در تدارک
گام های اول این برنامه و در پی انتخاب نامزد مناسب و برنامه پاسخگو به مطالبات هستیم. این فعال
سیاسی اصالح طلب درباره ساز و کار کاندیداهای فعلی اصالح طلبان برای جلب اعتماد مردم عنوان
کرد: جبهه اصالحات ایران و احزاب مجموعا در حال رایزنی و همفکری برای انتخاب گزینه ای مناسب
هستند با چهره های مختلف رایزنی و گفت و گو می کنند و پیشنهادات متعددی را مدنظر دارند.
هنوز در مورد هیچ فردی جمع بندی نشده است تا ما بتوانیم بگوییم که این چهره نهایی است یا نه؟ آنچه
که االن مدنظر است این است که بر روی چهره ای موثر که بتواند جامعه را مخاطب قرار بدهد و پیام او
شنیده شود، انتخابی صورت بدهند ولی هنوز چنین
انتخابی صورت نگرفته است. عرب سرخی تصریح کرد: سیدحسن خمینی هم جزو این پیشنهادات
است ولی تا جایی که من خبر دارم او هنوز نپذیرفته ولی با او هم گفت و گو صورت گرفته است و با دیگرانی
هم گفت وگو شده و در حال رایزنی برای چنین انتخابی هستند. ولی هنوز به اجماع در مورد هیچ
کسی نرسیده اند و این نظر شخصی من است که سیدحسن خمینی از چهره های موثر و کارآمد است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید