نگاهی به شعار جوانگرایی و وضعیت حال جوانان فومن و شفت

نگاهی به شعار جوانگرایی و وضعیت حال حاضر جواناننگاهی به شعار جوانگرایی و وضعیت حال جوانان فومن و شفت

نگاهی به شعار جوانگرایی و وضعیت حال جوانان نگاهی به شعار جوانگرایی و وضعیت حال جوانان فومن و شفت.هر از چند گاهی که در خیابانهای شهر فومن و روستاهای آن گذر می کنم، می بینم که در گوشه ای از این شهر و در داخل قلیانسراها اجتماع کرده اند و چند به چند در حال […]

ادامه مطلب